Το πρότυπο EN ISO 9001:2000

Η σειρά των προτύπων EN ISO 9000: 2000 αποτελεί την πιο πρόσφατη και βελτιωμένη έκδοση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 9000:2000, τα υπάρχοντα EN ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 έχουν πλέον ενσωματωθεί στο μοναδικό EN ISO 9001:2000.
Οι βασικές αλλαγές του προτύπου σε σχέση με τα ήδη εφαρμοζόμενα πρότυπα συνοψίζεται στα παρακάτω:

 • H ενεργή συμμετοχή της Διοίκησης στην εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
 • Εστίαση στις ανάγκες του πελάτη
 • Συνεχής βελτίωση μέσω της ανάπτυξης μετρήσιμων στόχων
 • Διεργασία-κεντρική δομή
Το νέο πρότυπο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων, μεγεθών και νοοτροπιών.

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000

Η διαρκής ανάγκη της ικανοποίησης των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών οδηγεί τις εταιρείες στην εξεύρεση τρόπων ορθής, ποιοτικής και οικονομικά βιώσιμης επιχειρηματικής πρακτικής ώστε αυτές να εκπληρωθούν.

Την ανάγκη αυτή μπορεί να καλύψει η υιοθέτηση και εγκατάσταση από μία εταιρεία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διοίκησης ή με άλλα λόγια ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000 και η επακόλουθη Πιστοποίηση του μέσω ενός Διαπιστευμένου Φορέα.

Τα οφέλη που θα προκύψουν για μία εταιρεία από την ορθή & συνεπή εφαρμογή και διαχείριση ενός ΣΔΠ κατά ISO 9001:2000 είναι:

 • H διαρκής βελτίωση στην ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας μέσω μεθόδων πρόληψης των αστοχιών αντί για μεθόδους εντοπισμού.
 • Η αποτελεσματικότερη επικέντρωση του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας στους επιχειρηματικούς στόχους.
 • Η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ευθυνών μέσω της υιοθέτησης σαφών οργανωτικών δομών.
 • Η ορθολογική διαχείριση των εταιρικών πόρων τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από την Διοίκηση της εταιρείας μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που το ΣΔΠ μπορεί να παράξει.
 • Η μείωση του κόστους παραγωγής ως αποτέλεσμα της μείωσης των ελαττωματικών ή άστοχων προϊόντων.
 • Η βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας μέσω της παρακολούθησης κρίσιμων εταιρικών παραμέτρων.
 • Η απόκτηση ικανού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω των εχεγγύων ορθής και ποιοτικής πρακτικής που η Πιστοποίηση προσφέρει στην εταιρεία.

Τα παραπάνω οφέλη μία εταιρεία, με εγκατεστημένο ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000, μπορεί να τα αποκομίσει μέσα από:

 • Την Ανασκόπηση της Διοίκησης, η οποία παρακολουθεί διαρκώς το Σύστημα της προκειμένου να εξαλείφει τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν και να προλαμβάνει την επανεμφάνιση τους επιζητώντας την Διαρκή Βελτίωση.
 • Τους Εσωτερικούς Ελέγχους οι οποίοι μπορούν να αποκαλύψουν και να προσδιορίσουν της μη-συμμορφώσεις, να εγκαταστήσουν Διορθωτικές Ενέργειες για την άμεση λύση τους και την πρόληψη επανεμφάνισής τους.
 • Την ανάλυση των Παραπόνων των Πελατών της εταιρίας η οποία γίνεται για την πρόληψη επανάληψης άστοχων ενεργειών και για την λήψη άμεσων μέτρων για την ικανοποίηση των Πελατών.

Επιπρόσθετα, η πιστοποίηση ενός ΣΔΠ κατά ISO 9001:2000 από ένα Διαπιστευμένο Φορέα παρέχει στην εταιρεία την έξωθεν καλή μαρτυρία την οποία επιζητεί ώστε να πείσει τους πελάτες της για την αξιοπιστία των λόγων και των πράξεών της.

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας