Περισσότερα για ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ (HACCP)
Η Υγιεινή των Τροφίμων και των Ποτών αποτελεί σήμερα ένα πολύ επίκαιρο θέμα αφού επηρεάζει άμεσα την «Ποιότητα Ζωής». Με στόχο λοιπόν την διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας αλλά και την εξασφάλιση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που έχουν σχέση με τα Τρόφιμα και Ποτά, η ανάπτυξηΣυστημάτων HACCP (Ανάλυση Κινδύνων – Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) αποτελεί απαίτηση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας την σημασία των προαναφερθέντων εξέδωσε στις 14 Ιουνίου του 1993 τηνΟδηγία 93/43 ΕΟΚ για την υγιεινή των τροφίμων.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1219Β (04/10/00 – εναρμόνιση προς την 93/43/ ΕΕ), η παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων, πρέπει να γίνεται με υγιεινό τρόπο (Άρθρο 3) και οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτουν στην κατανάλωση.
Στα πλαίσια της εφαρμογής της παραπάνω οδηγίας οι βιομηχανίες που λειτουργούν στον χώρο των Τροφίμων και Ποτών θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν για κάθε προϊόν που παράγουν ή διαθέτουν στην κατανάλωση μία μελέτη HACCP , η οποία κατ’ελάχιστο θα περιέχει:
 • Ανάλυση των πιθανών κινδύνων στις παραγωγικές διεργασίες
 • Αναγνώριση των σημείων όπου μπορεί να εμφανιστούν τέτοιοι κίνδυνοι
 • Προσδιορισμός των σημείων αυτών
 • Προγραμματισμός και εφαρμογή των Διαδικασιών ελέγχου και Επίβλεψης των κρίσιμων αυτών σημείων
 • Επανέλεγχος του ορθού τρόπου εφαρμογής του Συστήματος HACCP.

Είναι πολύ σημαντικό να έχει συνειδητοποιήσει η εταιρεία ότι η ανάπτυξη και αποτελεσματική εφαρμογή συστημάτων HACCP στηρίζεται σε εμπεριστατωμένα προγράμματα και μελέτες από ειδικούς και όχι σε σπασμωδικές ή / και πυροσβεστικές κινήσεις που συνήθως οδηγούν σε τελικό αποτέλεσμα εκτός προδιαγραφών.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

 • Πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές διεργασίες ( πάντα κοστίζει λιγότερο όταν τα πράγματα γίνονται σωστά την πρώτη φορά)
 • Μεγαλύτερος βαθμός εμπιστοσύνης στην ασφάλεια του προϊόντος.
 • Μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών (μικρότερος αριθμός παραπόνων)
 • Η εκπαίδευση βοηθάει τους εργαζόμενους να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους που εγκυμονούν έτσι ώστε τάσεις απόκλισης από τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά.
 • Η εφαρμογή των προαπαιτούμενων προγραμμάτων και του ελέγχου των εισερχομένων (πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας κτλ.) εμποδίζουν την ενσωμάτωση ενός κινδύνου στις διεργασίες.
 • Η συνεχής παρακολούθηση των διεργασιών εμποδίζει την εξάπλωση των προβλημάτων με λιγότερες απώλειες από αστοχίες (επανεξέταση, απόρριψη προϊόντων, ανάκληση, έγκαιρη παράδοση, κέρδος σε εργατοώρες).
 • Η τήρηση και ανασκόπηση των αρχείων αυξάνουν το αίσθημα ευθύνης των εργαζομένων και τους βοηθούν να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ασφάλειας του προϊόντος .
 • Η επιβεβαίωση και η επικύρωση των δραστηριοτήτων παρέχουν στη διοίκηση αφ’ενός τη δυνατότητα ελέγχου των διεργασιών και αφ’ ετέρου την έγγραφη απόδειξη της ασφάλειας του προϊόντος.

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας