Περισσότερα για ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ISO 14001

Ο έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για την διατήρηση των ισορροπιών στη φύση αποτελούν τους νέους στόχους για τις βιομηχανίες. Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνικών για την προστασία του περιβάλλοντος οδήγησε στην υιοθέτηση ενός προγράμματος Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης. 
Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα σε μία εταιρεία ή να αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρωμένου Συστήματος κατά το πρότυπο ISO 14001:2004. 
Σε γενικές γραμμές η εγκατάσταση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Καθορισμός των λειτουργιών της εταιρείας που σχετίζονται με το περιβάλλον
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της και τα προϊόντα της. Οι παράμετροι αυτοί μπορεί να έχουν σημαντικές άμεσες ή/και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον και καλύπτουν:
  • Κανονικές και μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας
  • Περιστατικά, ατυχήματα και πιθανές έκτακτες καταστάσεις.

Βασικός σκοπός των παραπάνω είναι ο καθορισμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, που θα βελτιώσουν την περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας. Έτσι καταρτίζονται περιβαλλοντικά προγράμματα που καθορίζουν τις αρμοδιότητες, τους πόρους και το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένων ενεργειών για την επίτευξη των στόχων.
Γενικά ο σχεδιασμός ενός περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία που οδηγεί την επιχείρηση σε μία συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων αντισταθμίζοντας το κόστος με την σωστή χρήση των πόρων της, ενώ παράλληλα συμβάλλει και αποτελεί παράγοντα ανταγωνιστικότητας.

Βασικά στοιχεία για τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι:

 • ο εντοπισμός των περιβαλλοντικών θεμάτων της εταιρείας
 • οι νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της
 • η διατύπωση ξεκάθαρων και επιτεύξιμων στόχων
 • ο ακριβής σχεδιασμός και περιγραφή των διαφόρων διαδικασιών και της οργάνωσης του συστήματος.
 • η διαμόρφωση μιας συνολικής περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης βάσει του κατάλληλου συστήματος

Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσφέρει:

 • αύξηση της παραγωγικότητας και του μεριδίου της αγοράς
 • δημιουργία και διατήρηση ποιοτικού image
 • βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας
 • εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών
 • βελτιωμένη χρήση των φυσικών πόρων
 • περιορισμό στο κίνδυνο διαρροών στο περιβάλλον
 • ενημέρωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • προσέλκυση επενδυτών και μείωση εισφορών στις ασφαλιστικές εταιρείες
 • ελαχιστοποίηση προστίμων

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας