Περισσότερα για CE-Marking
H ευθύνη προϊόντος, είναι η ευθύνη για άμεσες και έμμεσες ζημιές, οι οποίες προκαλούνται κατά ή μετά τη χρήση ενός ελαττωματικού προϊόντος.
Επειδή τα μοντέρνα προϊόντα περικλείουν μεγαλύτερους κινδύνους, σαν συνέπεια της πολυπλοκότητας τους, η ανάγκη της ασφάλειας για το χρήστη έγινε εντονότερη.
Κυρίως ιδιωτικοί οργανισμοί προστασίας χρηστών κατόρθωσαν να επιβάλουν νόμους περί ευθύνης προϊόντων οι οποίοι σήμερα αποτελούν τη βάση των Ευρωπαϊκών νόμων και οδηγιών.
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσάρμοσαν τις νομοθεσίες τους περί ευθύνης προϊόντος σύμφωνα με τη κατευθυντήρια γραμμή 85/374 (25/7/1985). Η παραπάνω οδηγία είναι αποτέλεσμα εικοσάχρονης εργασίας των μελών της ΕΕ. Ο σκοπός της είναι να πετύχει μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών-μελών. Σήμερα όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν εναρμονισμένη νομοθεσία.

Η σήμανση CE είναι διαβατήριο για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Η διαδικασία για την κατοχή ενός CE –Μαrk είναι ανάλογα με το προϊόν διαφορετική και περιγράφεται:

 • Σε προϊόντα που έχουν οριστεί ως μη προβληματικά, ο κατασκευαστής μπορεί με μία δήλωση ταύτισης του προϊόντος με τις ανάλογες οδηγίες της ΕΕ, να κάνει ο ίδιος την πιστοποίηση και με δική του ευθύνη να σηματοδοτήσει το προϊόν του.
 • Για προϊόντα που έχουν οριστεί ως επικίνδυνα είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος τους μέσω ενός κοινοποιημένου οργανισμού ή κρατικού φορέα.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, στον οποίο περιέχονται:

 • Γενικά στοιχεία κατασκευαστή
 • Ανάλυση κινδύνων-στόχοι προϊόντος
 • Περιγραφή κατασκευής
 • Περιγραφή λειτουργίας
 • Υπολογισμοί-μετρήσεις
 • Εκθέσεις δοκιμών
 • Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα

Η απόκτηση του CE-Mark συντελεί:

 • στην αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στο προϊόν
 • στη πρόληψη των σφαλμάτων-ελαττωματικών προϊόντων
 • στη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των παραγόμενων προϊόντων
 • στην αναβάθμιση του image της εταιρείας.

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας